CumDeo

Асоціація фармацевтів «Cum Deo»


Єдина фармацевтична родина

Вперше опубліковано 04.04.2016 року на сайті apteka.ua

До 20-ї річниці Дня фармацевтичного працівника України

Наближається велике свято — День фармацевтичного працівника України! Цьогоріч фармацевтична спільнота відзначатиме 20-річний ювілей. Ювілей — це чудова нагода підбити підсумки й обговорити сучасний стан діяльності галузі, окремих колективів, поговорити про досягнення та плани, основ­ні напрямки перспективного розвитку і головне — відзначити людей, фахівців, які щодня, як вартові, стоять на сторожі здоров’я людей.

Фармацевт — це особлива професія, у багатьох країнах світу вона вважається найбільш шанованою, гуманною, престижною, необхідною, благородною і почесною. В Україні нині відбувається кардинальна трансформація системи охорони здоров’я. У тому числі зміни торкаються не лише лікувально-профілактичних закладів, а й аптек. Адже, аптека — це, перш за все, заклад охорони здоров’я, а фармацевт — працівник сфери охорони здоров’я.

У пісні про листоношу є такі слова: «Є багато і різних професій, але я нізащо не зміню свою». Саме любов до своєї професії — фармацевта є визначальною при її виборі й незмінною протягом усього життя. Сьогодні в Україні більше ніж чверть мільйона фахівців задіяні у фармацевтичній галузі: більше ніж у 20 тис. аптек працюють близько 100 тис. фармацевтів і провізорів. Це велика армія висококваліфікованих фахівців своєї справи — єдина фармацевтична родина.

За 20 років після встановлення Дня фармацевтичного працівника України фармація зробила великий стрибок у напрямку європейських і світових стандартів, розвитку нових технологій, досягнень науки, виробництва, освіти, удосконалення матеріально-технічної бази, менеджменту і маркетингу, підвищення кваліфікації пе­рсоналу. На даний час в Україні 24 заклади вищої фармацевтичної освіти (уні­верситет, факультети медичних ЗВО) готують висококваліфікованих фахівців фармації.

Мало хто за скупими офіційними фразами «Указ Президента України» від 1999 р. про встановлення «Дня фармацевтичного працівника України» бачить тих, хто доклав максимум енергії, ініціативи, творчості, наполегливості, «ходіння по муках» до високих кабінетів, аби ця подія стала реальністю.

У першу чергу слід згадати добрими словами В.П. Черних, почесного ректора Національного фармацевтичного університету (НФаУ), академіка, професора, який став «хрещеним батьком» цього Указу і свята — Дня фармацевтичного працівника України та вписав яскраву сторінку в історію фармації України. А також висловити слова вдячності всім його колегам з НФаУ, посадовцям, викладачам, які були причетні до великої організаційної ро­боти.

Звичайно, День фармацевтичного працівника України в першу чергу ми ототожнюємо з В.П. Черних та НФаУ.

Йдучи до 20-річного ювілею встановлення Дня фармацевтичного працівника України, колектив НФаУ став своєрідним флагманом вітчизняної фармації, лі­дером новацій, впровадження різноманітних програм, конкурсів, олімпіад, проектів — своєрідним осередком науки. На базі НФаУ вже традиційно багато років поспіль проводяться науково-практичні заходи різного рівня: Національний з’їзд фармацевтів України, конгреси, всеукраїнські та з міжнародною участю науково-практичні конференції тощо. Основ­ні загальноукраїнські віхи фармацевтич­них здобутків НФаУ — це Національні з’їзди фармацевтичних працівників, встановлення Дня фармацевтичного працівника України, встановлення почес­ного звання «Заслужений фармацевт України», прийняття Етичного кодексу фармацевта, підготовка і видання «Фармацевтичної енциклопедії», електрон­ний варіант якої постійно поповнюється й оновлюється, та «Історія фармації України», підготовка десятків тисяч висококваліфікованих кадрів для фарма­ції. Тисячі фахівців пройшли курси підвищення кваліфікації в Інсти­туті підви­щення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

З почуттям гордості й великої поваги ставлюся до своєї Alma Mater. Роки студентства, навчання і спілкування з професорсько-викла­дацьким складом залишили найкращі спогади про людей, які сприяли моєму становленню як фахівця й особистості. Уже близько 30 років я віддано служу фармації й людям, які потребують моїх знань, уваги, поради, спілкування. Кожного разу при нагоді я з великим хвилю­ван­ням і почуттям гордості відвідую НФаУ, зустрічаюся з майже рідними лю­дьми. Мала честь бути делегатом 5-, 6-, 7- та 8-го Національного з’їзду фармацевтів Украї­ни. Саме спілкування з делегатами з’їзду, головами фармацевтичних гро­мадських асоціацій спонукало мене до активної громадської роботи, бажання об’єднання зусиль колег-фармацевтів для підвищення ролі, значення і престижу професії фармацевтів.

Колеги довірили мені очолити громадську організацію «Вінницька обла­сна асоціація фармацевтів «Кум Део».

20-ту річницю Дня фармацевтичного працівника України готуються відзначити і в регіонах України. Зокрема, Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» з нагоди 20-річного ювілею і 5-ї річниці створення асоціації планує 17 вересня 2019 р. проведення Першого форуму фармацевтів Вінниччини за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних фармацевтичних ЗВО, фармацевтичних, аптечних мереж, виробни­ків ліків, фармацевтичних асоціацій з інших областей, фармацевтів, провізорів та міжнародних гостей. Метою форуму є підвищення престижу професії фармацевта, привернення уваги органів влади до проблем, що мають місце у фармацевтичній галузі, підвищення професійного рівня фармацевтів та прові­зорів, вдосконалення належної аптечної практики, продовження проекту асоціації «Вінниччина фармацевтична — від давнини до сучасності».

15 членів асоціації у складі делегації планують взяти участь у нау­ково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: істо­рія, реалії та перспективи розвитку», яку проводить НФаУ до 20-ї річниці Дня фарма­цевтичного працівника України.

Фармація за часів незалежності України пройшла нелегкий шлях змін, тран­сформацій, реформ, пошуків професійних рішень і наближення до європейсь­ких і міжнародних стандартів. Незмінними супутниками нинішнього фахів­ця фармації стають досягнення науки і техніки, медичних і фармацевтичних технологій, комп’ютеризації, інтернету, нової пошти, роботизації, електронних рецептів і т.п.

Сучасні форми фармацевтичного обслуговування, фармацевтичної опіки, належної аптечної практики передбачають використання новітніх досягнень науки і техніки, технічних засобів, наприклад, електронна система управління чергою; інформаційні термінали для пошуку лікарських засобів й інтерактивні інформаційні системи; інтернет-аптеки та інтернет-бронювання препаратів; електронний рецепт; аптечні роботи; вендінгова торгівля тощо. Очевидно, що впровадження інноваційних технологій потребує від фармацевтів неабияких зусиль, навчання, наполегливості, бажання йти в ногу з часом.

У першу чергу це сто­сується аптек, розташованих у великих містах, великих аптечних мереж, які мають технічні, організаційні, матеріальні можливості. На жаль, значна кількість аптек, що знаходяться в сільській місцевості, поки що не мають такої можливості.

Звичайно, ці новації значною мірою сприяють, допомагають фармацевту та провізору як магістру фармації суттєво спростити роботу, а голов­не — підвищити якість обслуговування пацієнтів, приділити їм більше уваги, надати необхідну послугу. Але наука ще не досягла того рівня, щоб повністю замінити людину.

Живе спілкування фармацевта з пацієнтами, вміння «прочитати» емоційний стан, багаторічне знання проблем, пов’язаних зі здоров’ям людини, предметна професійна фар­мацевтична опіка найкраще впливають на результат лікування. Вирішальним чинником на полі бою є воїн. Таку ж аналогію можна провести і в фармації: вирішальним чинником у фармації є фармацевт.

Наша асоціація принципово називається асоціацією фармацевтів, об’єднує їх, опікується їх проб­лемами, захищає їх права, сприяє підвищенню професійного рівня через впро­вадження навчального проекту «Навчання через усе життя».

Протягом останніх 5 років наша асоціація на сторінках «Щотижневика АПТЕКА» системно порушує питання підвищення престижу професії фармацевта, його ролі й значення в суспільстві (див. статті «Фармацевти та провізори! Ми потрібні людям!», «Настав час захистити себе», «Клінічний провізор — погляд на перспективу», «Громадська робота — це поклик серця і душі», «Освіта через усе життя», «Як працюють аптеки в умовах підвищення тарифів на комунальні послуги», «Кваліфікація фахівця як шлях до перетворення аптеки з торгової точки у заклад охорони здоров’я», «Кардинальні зміни аптечної ланки — погляд з регіонів», «Якість та доступність ліків — запорука здоров’я нації», журнал «Фармацевт-практик» № 1/2017 р., «Людиноцентричність фармації — наша мета і завдання»). У цих публікаціях ми намагалися висвітлити найбільш актуальні питання і проблеми, що мають місце у фармації, через погляд з регіону, узагальнене бачення моїх колег, практичних фармацевтів та провізорів, у тому числі фахівців з багаторічним досвідом роботи.

Стан проблем у фармацевтичній галузі в нашій області є віддзеркаленням ситуації й у цілому по країні. Реалізація проекту «Вінниччина фармацевтична — від давнини до сучасності» дала змогу привернути увагу органів влади, аптечних мереж, аптечних закладів, навчальних закладів, виробників ліків, фармацевтів, провізорів, пацієнтів до об’єктивної оцінки ситуації у фармацевтичній галузі регіону, консолідувати зусилля для покращання стану забезпечення населення лікарськими засобами.

Наприклад, за нашим поданням депутати Він­ницької обласної ради 5.03.2019 р. схвалили звернення до Верховної Ради України з приводу прийняття Закону України «Про фармацевтичне самоврядування», внесення зміни до Податкового кодексу України щодо зниження ставок ПДВ на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптек, що дасть можливість покращити рівень фармацевтичних послуг, збіль­шити кількість робочих місць у галузі, а також загалом стимулюватиме розви­ток економіки, відновлення вітчизняного виробництва. Тому ми вважаємо, що дуже важливою є співпраця із ЗВО, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними фармацевтичними асоціаціями.

З нагоди 20-річного ювілею слова подяки за співпрацю хочеться висловити колективам НФаУ, Вінницького націо­нального медичного університету ім. М.І. Пирогова, Київської медичної акаде­мії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, колегам — керівникам фармацевти­чних асоціацій Харкова, Дніпра, Києва, Чернігова, Івано-Франківська, Пол­тави, Житомира.

Наразі ми бачимо, що відбуваються серйозні зміни в системі фармацевтичної освіти. І, як завж­ди, флагманом у цьому виступає НФаУ. Гідно продовжує естафету новий ректор університету Алла Котвіцька, яка активно впроваджує нові освітні проекти (наприклад освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня), відкриває нові спеціальності, удосконалює систему навчання, у першу чергу дбає про якісну освіту, що відповідає міжнародним та європейським стандартам ХХІ століття. Згідно з вимогами часу впроваджуються система безперервної медичної й фармацевтичної освіти, створення особистого портфоліо, умови мотивації постійного підвищення кваліфікації й високого професійного рівня.

Разом із досягненнями і певними змінами у фармації є ще багато невирішених питань і проб­лем. За останній рік фармацевтична спільнота і представники фа­рмацевтичного бізнесу активно обговорюють питання конкуренції на роздрібному ринку лі­карських засобів.

З цього приводу у Верховній Раді України зареєстровано три законопроекти (реєстр. № 8591, № 9372, № 1021). У зв’язку з тим, що в положеннях цих проектів є відмінності, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради Украї­ни й Антимонопольний комітет України відправили їх на доопрацювання. Загалом ці законопроекти містять архітектурно-дистанційні обмеження, обмеження щодо кількості аптек залежно від обраного виду діяльності, організаційно-правові та кваліфікаційні вимоги до здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлення вимог до індивідуалізації аптек.

Невирішення цих та інших нагальних питань суттєво впливає на здорову конкуренцію на аптечному ринку, призводить до його монополізації з усіма негативними наслідками і позначається на настроях і мотивації до ефективної праці суб’єктів господарювання, фармацевтів та провізорів. Що насамкінець впливає на якість фармацевтичного обслуговування населення, особливо в сільській місцевості.

Триває багаторічна дискусія навколо питання: «Чим є аптека — торговою точкою чи закладом охорони здоров’я? Фармацевт — це продавець чи фахівець з вищою фармацевтичною освітою, який надає фармацевтичну послугу і здійснює фармацевтичну опіку?». Наші європейські колеги отримують солідну винагороду за здійснення фармацевтичної послуги, як і лікарі — за медичну послугу. На жаль, наш фармацевт не отримує плату за надання фармацевтичної послуги, соціальну місію вони виконують за власний рахунок, на ентузіазмі й з любові до професії.

Нам, фахівцям, прикро і боляче, що свого слова на наш захист не сказали ані МОЗ, ані Кабмін, ані інші органи державної законодавчої й виконавчої влади, ані громадянське суспільство. Лише окремі фармацевтичні асоціації порушують питання про фармацевтичне самоврядування. Саме професійне об’єднання, впровадження фармацевтичного самоврядування стануть невідворотними факторами наближення до європейських стандартів належної аптечної практики, підвищення престижу професії фармацевта і захисту його прав.

Попереду 9-й Національний з’їзд фармацевтів України, на який у нас велика й особлива надія. Одним із основних питань порядку денного цього Національного з’їзду ми бачимо питання про фармацевтичне самоврядування в Україні. Наші колеги-медики вже мають законопроект «Про медичне самоврядування», який пройшов слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Зрозуміло, що медичне самоврядування лобіюють МОЗ, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, потужна група народних депутатів України, лікарська спільнота.

На жаль, фармацевтична спільнота пасе зад­ніх, ініціаторами законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування» стали деякі народні депутати України при незначній підтримці окремих громадських організацій. Законопроект був недопрацьований і тому відхилений.

Думаю, що привернення уваги суспільства, об’єднання фармацевтичної спільноти, залучення юристів-законотворців при підтримці народних депутатів України врешті-решт дадуть очікуваний результат. Впровадження фармацевтичного самоврядування стане позитивним кроком і наближенням до європейських фармацевтичних стандартів, успішного проведення медичної реформи в Україні.

Цьогорічне свято — День фармацевтичного працівника України вступить у третє десятиріччя своєї історії. Аналіз діяльності фармацевтичної галузі в засобах масової інформації засвідчує, що обсяги продажу товарів «аптечного кошика» в 2018 р. збільшилися на 22,5% на загальну суму 89 млрд грн. У той же час реа­льний ВВП України зріс лише на 3,3%.

Державна статистична служба України засвідчила, що у 2018 р. на внутрішній ринок спрямовувалося 88,4% фармацевтичної продукції, вироб­леної підприємствами України, а решта — 11,6% відправлено на експорт. Ми маємо право стверджувати, що вітчизняна фармацевтична галузь впевнено розвивається і має хороші результати.

Аптеки Вінниччини також зробили вагомий внесок у виконання державної програми «Доступні ліки», сотні, тисячі фармацевтів, провізорів провели велику роботу із забезпечення ліками хворих. Згідно з даними Національної служби здоров’я України аптекам Вінниччини відшкодовано за відпущені у квітні–червні 2019 р. ліки за урядовою програмою «Доступні ліки» 6 636 819 грн. (4,29% загальної суми 154 591 875 грн.), у тому числі квітень — 2 268 532 грн., травень — 3 005 697 і червень — 1 362 590 грн.

Програма реімбурсації значно підвищила доступність для найбільш затребуваних категорій хворих лікар­ських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу. За минулі 20 років докорінно змінилися наші аптеки, покращилися інтер’єр, дизайн торгових площ і робочих місць, встановлені кондиціонери, комп’ютери, місця для вимірювання артеріального тиску, інформаційні стенди, надаються додаткові послуги, проводяться різноманітні пільгові акції, створено умови для відвідувачів з особ­ливими потребами (пандуси) тощо. Але, підсумовуючи досягнення і здобутки, ми не повинні забувати основну нашу місію, постійно думати і дбати про соціальну складову професії фармацевта — забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами.

З нагоди 20-ї річниці Дня фармацевтичного працівника України від імені Він­ницької обласної асоціації фармацевтів «Кум Део» хочу побажати усій нашій єдиній фармацевтичній родині відчуття професійного свята, причетності до благородної професії фармацевта, міцного здоров’я, професійних успіхів, твор­чого натхнення, здійснення всіх планів, задумів і мрій і завжди пам’ятати: «ФАРМАЦЕВТ — ЗВУЧИТЬ ГОРДО!».

З 20-річним ювілеєм вас, шановні колеги! 

Лариса Просяник,

голова правління ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део»